www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Wprowadzenie » Cel pracy

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie i opisanie poszczególnych kategorii terenów zielonych Czaplinka, ze względu na ich rolę w układzie przestrzennym miasta oraz funkcje, jakie te tereny pełnią w dziedzinie szeroko rozumianego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zaprezentowany jest w ujęciu historycznym rozwój przestrzenny miasta oraz jego wpływ na obecny kształt terenów zielonych. Przedstawiona jest struktura przestrzenna Czaplinka oraz miejsce, jakie zajmują w niej tereny zielone.

Praca realizuje w zasadzie dwa cele: poznawczy i praktyczny. Cel poznawczy zrealizowany został poprzez zbadanie i opisanie miejsca i funkcji terenów zielonych Czaplinka oraz znaczenia tych terenów dla mieszkańców. Cel praktyczny dotyczy zarysowania pewnych pożądanych kierunków działań na rzecz ukształtowania właściwych relacji miedzy środowiskiem społeczno-gospodarczym, a przyrodniczym w systemie miasta poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzennych układów zieleni miejskiej. Realizacja tych celów wzajemnie się warunkuje, bowiem dobre poznanie rzeczywistej sytuacji jest jednym z warunków przeprowadzenia skutecznych i efektywnych zmian.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.