www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Systemy zieleni miejskiej na tle uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i rozwoju miasta Czaplinka » Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze

Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze

Według podziału na krainy geograficzno – przyrodnicze zasadnicza część miasta i gminy leży na Pojezierzy Drawskim, wchodzących w skład Pojezierza Zachodniopomorskiego. Pojezierze Drawskie stanowi przedłużenie moren Pojezierza Inskiego w kierunku północno – wschodnim bezpośredniego zlewiska Bałtyku. Zajmuje obszar ok. 1900 km 2 . Od północy Pojezierze Drawskie sąsiaduje z Wysoczyzną Łobeską, Równiną Białogardzką i Wysoczyzną Polanowską, od wschodu z Pojezierzem Bytomskim, od południa z sandrowymi równinami, - Drawską i Wałecką. Te ostatnie mezoregiony mają swe reprezentacje w południowo – wschodnich częściach gminy. W obrębie Pojezierza Drawskiego wyróżnia się trzy ciągi moren czołowych fazy pomorskiej oraz zaznaczające się miedzy nimi zagłębienia wytopiskowe po martwym lodzie.


Charakterystyczną jednostką geomorfologiczną jest tzw. blok Czaplinka, odznaczający się dość silnym pofałdowaniem warstw tworzących formy antyklinowe i synklinowe, równoległe do osi wału. Układ tem zdeformowany jest licznymi uskokami. Wiercenia geologiczne wykazały okresowe zalewanie tego obszaru przez morze, co miało wpływ na charakter sedymentacji i rodzaj tworzonych skał. W okolicy Czaplinka formacja cechsztyńska zaznaczyła się w postaci solonośnych wsadów. Utwory triasowe zalegają bezpośrednio na formach solonośnych permskich tworząc warstwę o miążości 1800 – 2500 m. Należą do nich utwory lądowe , piaskowce, zlepieńce, łupki, iłołupki oraz utwory morskie, iły, iłowce, wapienie i margle. Osady mioceńskie w postaci plateau tworzące piaski, mułki i iły. Utwory czwartorzędowe, powstałe pod wpływem lądolodu skandynawskiego zalegają w postaci piasków, żwirów, iłów, glin zwałowych i głazów narzutowych.

Miąższość utworów czwartorzędowych w okolicy Czaplinka dochodzi do 223 m. Z holocenu pochodzą torfy, namuły, Pytie, iły i piaski zalegające w obniżeniach, tworząc serie utworów zastoiskowych.

Równina Wałecka obejmuje sandr w dorzeczach prawych dopływów Gwdy, z których na terenie gminy Czaplinek leży Dobrzyca. Równina jest prawie w całości zalesiona i pozbawiona większych miejscowości.

Formy użytkowania

ziemi

Powierzchnia

( ha )

Odsetek powierzchni

( % )

Użytki rolne 473 35
Tereny zielone 122,6 9
Tereny zabudowane (bez zieleni) 141,4 10,5
Tereny komunikacyjne 47 3,5
Grunty pod wodami 556 41,2
Pozostałe 11 0,82
Powierzchnia miasta 1351 100komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.