www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Systemy zieleni miejskiej na tle uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i rozwoju miasta Czaplinka » Struktura użytkowania ziemi w Czaplinku w 2005 roku

Struktura użytkowania ziemi w Czaplinku w 2005 roku

Według danych za 2005 r. ogólna powierzchnia miasta wynosiła 1351 ha, a w strukturze użytkowania ziemi po terenach wodnych, dominują użytki rolne ( w tym grunty orne, łąki, pastwiska), zajmujące ponad 35 % jego powierzchni. Tereny zabudowane zajmują w mieście 13,2 % powierzchni ogólnej, tereny komunikacyjne blisko 5 %, a tereny zielone wraz z lasami komunalnymi – ponad 9 %.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.