www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Zieleń w mieście » Podsystemy miasta

Podsystemy miasta

Obecnie coraz większą uwagę poświęca się sprawom degradacji przyrody i jej wpływowi na zdrowie i życie organizmów żywych, szczególnie ludzi na terenach miast. Stan i jakość przestrzeni życiowej ludzi bardzo szybko zmienia kierunek. Wyraźna potrzeba racjonalnego współżycia człowieka z przyrodą będąca wynikiem wielu postulatów, wysuwanych przez cały szereg dziedzin życia społecznego, wymaga dokładnej i wielostronnej oceny problemu. Relacja ta ma obejmować dwa elementy: żywą, rozwijająca się przyrodę i żywego, zmiennego w swym rozwoju człowieka, opierającego swój byt na określonych warunkach produkcji i techniki. Musi, więc ono być planowane i realizowane z całą świadomą uwagą, niedopuszczającą do zakłócenia równowagi rozwojowej w organizmie przyrody.

Między człowiekiem a przyrodą zjawiają się i umiejscawiają czynniki mieszkania, pracy, komunikacji. Czynniki te mają swoje prawa i wymagania przestrzenne, konieczne dla ich sprawnego działania. Często jednak w przebiegu swego istnienia, na skutek krótkowzrocznej, jednostronnej koniunktury gospodarczej czynniki te są drapieżne dla przyrody, zatracając w nierównej walce pożądaną równowagę.

Miasto tworzy system składający się z podsystemów: przyrodniczego (środowisko przyrodnicze miasta), technicznego (sztuczne otoczenie środowiska życia ludzi) i społecznego (zespół ludzi). Podsystem techniczny jest z reguły agresywny w stosunku do pozostałych. Przetwarzanie energii i materii wewnątrz systemu miejskiego obok wytwarzanych dóbr i produktów rodzi szereg konfliktów w podsystemach przyrodniczym i społecznym, co przejawia się degradacją środowiska-zanieczyszczenie, zagrożenie, dewastacja, a także obniżeniem stanu zdrowia populacji i pojawieniem się wielu patologii. Podsystem przyrodniczy znajduje się pod silna presją technicznego, a przestrzenny rozwój miasta pochłania coraz większe coraz większe powierzchnie terenów otwartych (zielonych) na cele zainwestowania miejskiego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.